Brugernavn:
Adgangskode:
Ny bruger
Projektbeskrivelse for Bredstens nye multihus
Opdateret: 23. august 2007 kl. 18:53
BIU har nedsat en projektgruppe, som har fået ansvaret for at drive det store projekt, som i daglig tale vil få arbejdstitlen ”Bredstens nye multihus”.
Baggrund:

Lokalområdet i og omkring Bredsten har i de seneste 10 år haft en meget positiv udvikling i befolkningstallet. Særligt i Bredsten by er der bygget mange nye huse, som dermed også har ført mange nye borgere til området. Den største gruppe af tilflyttere er familier med børn, hvilket også har betydet, at der af flere omgange har været behov for at udvide byens børnehave. Men også idrætsforeningen har oplevet en stor fremgang i medlemstallet fra især børn.

Samtidigt har den generelle udvikling i samfundet medført at seniorgruppen (fra 60 år og opefter) er meget aktive i dag og dermed stiller krav om nogle gode faciliteter, som de kan udøve deres forskellige aktiviteter i. Seniorgruppen benytter i dag det nye flotte Sognehus ved kirken til flere af sine aktiviteter, men da der er så mange i denne aldersgruppe vil pladsen i Sognehuset ofte være for trang.

De traditionelle idrætsaktiviteter, som idrætsforeningen tilbyder, er også under hårdt pres i disse år. Den store fremgang idrætsforeningen har oplevet på børne – og ungdomssiden modsvares af medlemstilbagegang blandt de voksne medlemmer, og det er særligt de traditionelle holdidrætsgrene som bl.a. fodbold der går tilbage. Årsagen kan delvis forklares ved den ændring, der generelt sker i samfundet. Mange søger en større grad af fleksibilitet i sine motionsvaner, og dermed flytter fra man fra holdidræt til individuel idræt, som heller ikke ligger på noget fast tidspunkt. Det er bl.a. motionscentrene, der lukrerer på denne udvikling.

Vi har mange gode foreninger i lokalområdet i og omkring Bredsten, og der tilbydes mange forskellige aktiviteter, som appellerer til borgerne på tværs af interesser og alder. Men alligevel har vi et særligt behov for et fælles samlingssted til byens unge. Det største behov er til den gruppe af unge, som ikke deltager i de aktiviteter, som de forskellige foreninger tilbyder. Dermed har de reelt ingen fælles samlingssteder i byen, hvor de bare kan mødes.

Et af de naturlige samlingssteder til forskellige fritidsaktiviteter vil være Bredsten Hallen. Men den er bygget i en tid, hvor aktiviteterne udelukkende var baseret på sport og idræt og i særdeleshed holdidræt. Vi har dermed en situation, hvor Bredsten Hallen på den ene side ikke er tidssvarende i forhold til de aktiviteter, der efterspørges plads til i dag, og på den anden side er hallen og dens faciliteter i en meget dårlig vedligeholdsmæssig stand.

Foreningerne og borgerne i lokalområdet i og omkring Bredsten har derfor et stort ønske om at få etableret gode og tidssvarende rammer, så de kan efterkomme de behov, der kræves for at man kan afvikle sine forskellige aktiviteter. Det kom bl.a. også tydeligt til udtryk på et stort borgermøde, som blev afholdt i marts måned. Her var mere end 100 borgere mødt frem for at være med til at diskutere hvilken udvikling man gerne ville have i lokalområdet. Et af de emner, som næsten alle var enige om var, at der skulle ske betydelige forbedringer og udbygninger af Bredsten Hallen som vi kender den i dag.

Et helt tydeligt resultat af borgermødet var at der blev defineret et antal konkrete projekter, som der skulle arbejdes videre med i den fælles forening BIU. Projektet omkring Bredsten Hallen blev defineret med følgende ordlyd.

”Man vil udvikle området omkring Bredsten Skole og Bredsten Hallen til et sammenhængende multihus/kulturområde, som kan tilbyde aktiviteter med et meget bredere udbud end tilfældet er i dag”.
Organisation:

BIU har nedsat en projektgruppe, som med udgangspunkt i BIU’s ovenstående projektdefinition har fået ansvaret for at drive det store projekt, som i daglig tale vil få arbejdstitlen,

”Bredstens nye multihus”.

Projektgruppens medlemmer er:
- Jan Nielsen (formand for BIU) Koordinator i fht. BIU
- Inger Ejersbo
- Jan Fredsted
- Morten Elvstrøm
- Stine Knudsen
- Henrik Nørager
- Bent Ladefoged

Projektgruppen er nedsat af og rapporterer til BIU, der på vegne af lokalområdets foreninger og borgere har fået mandat til at være en fælles paraplyforening og lokalt talerør til politikkerne i Vejle Kommune.

Planer:

Projektgruppen har drøftet en række forskellige aktiviteter vi gerne vil have mulighed for at kunne tilbyde til foreningerne og borgerne når det nye multihus står klar om nogle få år. Vi har også været meget opmærksomme på, at et nyt multihus skal kunne imødekomme mange af de nye behov, samfundsudviklingen medfører.

Den målgruppe vi skal forsøge at imødekomme er meget bred, da vi i princippet ikke vil holde nogen udenfor.
- Seniorgruppen/pensionister
- Idrætsforeningens medlemmer
- Andre interesserede foreninger
- Dagplejen
- Børnehaverne
- Skolerne
- Unge som ikke dyrker idræt

Multihusets fysiske rammer er som udgangspunkt Bredsten Hallen, hvor der så skal ske en betydelig udbygning for at få plads til de nye aktiviteter.

Ud fra vores målgruppe har vi valgt, at det nye multihus skal have rammer til at rumme aktiviteter, som vil være en kombination af helt nye aktiviteter vi ikke har rammer til at tilbyde i dag og de traditionelle aktiviteter, der har ligget i vores idrætshal i mange år.

Herunder er listet de nye aktiviteter, som multihuset skal rumme:
 Ungdomsklub:
o Et samlingssted for byens unge med faste åbningstider. Der skal etableres et lokale, som indrettes så det passer til de unges behov. Det skal evt. også rumme et lokale til værkstedstedaktiviteter – bl.a. til motorinteresserede.

 Internet Cafe´:
o Et mindre lokale hvor der kan stå 2 – 3 PC'ere, som er tilsluttet Internettet. Skal indrettes så det kan bruges af alle aldersgrupper.
 Motionscenter:
o Det motionscenter som idrætsforeningen etablerer på Bredsten Skole for en overgangsperiode skal flyttes over i det nye multihus når det er færdigt.
o Det skal være et motionscenter, som har en middelgod standard med de motionsredskaber, der er behov for, så alle muskelgrupper kan trænes.

 Lokale til spinning:
o Bredsten Cykel Motion (BCM) har et stort ønske om at få etableret lokale med træningsfaciliteter til spinning 2 gange om ugen i vinterhalvåret. Det vil være helt naturligt at tage med i det nye multihus

 Aktivitetslokale til dagplejen:
o Dagplejen mangler et lokale, hvor de kan have deres egne redskaber og legetøj, som børnene kan bruge. De vil gerne bruge lokalet et par gange om ugen.

 Fødselsforberedelse:
o Et lokale med de nødvendige redskaber til de øvelser man udøver i forbindelse med fødselsforberedelse.

 Lokaler til pensionister:
o Et eller flere lokaler, som kan bruges til forskellige værksteder og aktiviteter, som pensionister ønsker
o Et lokale som er stort nok til at alle pensionisternes medlemmer i kortklubben

 Lokaler til fysioterapeut klinik:
o I forbindelse med flere af de ovenstående aktiviteter vil det være et rigtig godt supplement at have et eller flere lokaler, hvor en fysioterapeut, zoneterapeut eller lign. kan udøve deres erhverv. Behovet vil absolut være der. I dag er særligt de ældre henvist til enten Vejle eller Egtved.

 Ekstra træningssal/gymnastiksal:
o En ekstra træningssal kan anvendes til rigtig mange forskellige formål. Idrætsforeningen kan anvende den til gymnastik eller aerobic, og både dagplejen og pensionister kan bruge de forskellige aktiviteter i dagtimerne.


Eksisterende aktiviteter:
 Vores idrætshal skal også fortsat have rammerne til de helt traditionelle holdidrætsgrene, som både idrætsforeningen og Bredsten Skole har i dag.
o Håndbold
o Fodbold
o Badminton
o Volleyball
o Basketball
o Tennis


Handlingsplan:

Projektgruppen har udarbejdet en foreløbig handlingsplan, som skal medvirke til at sikre et godt overblik over hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det og hvornår det skal være gennemført.Aktiviteter
Ansvarlig
Tidsplan

1. Møde i projektgruppen
Alle
20. juni

Projektbeskrivelse – 1. udgave
Bent Ladefoged
30. juni

Afstemme projektgruppens foreløbige planer med forskellige interessegrupper
Spinning/BCM – Jan Nielsen
BSG&I – Bent Ladefoged
Spejderne – Jan Fredsted
Dagplejen – Stine Knudsen
Pensionisterne – Inger Ejersbo
Skolerne (de unge) – Jan Fredsted
Håndværkerforeningen – Jan Nielsen
Kommunen – Jan Nielsen
20. august


2. Møde i projektgruppen
Alle
23. august

Projektbeskrivelse – 2. udgave
Projektgruppen
1. september

Møde med Vejle Kommune
BIU og Projektgruppen
1. oktober

Projektbeskrivelse – endelig version med økonomiske beregninger

Projektgruppen
1. november
Skrevet af: Bent Ladefoged
 
Google SketchUp
For at se tegningerne skal du bruge programmet Google SketchUp
 
Kalenderen
25. apr. - 28. sep.
Vi spiller Petanque ved Bredsten hallen ved siden af Be...
4. juni
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 19:00 ved Marie Munk ...
Debat
Indkaldelse til borgermøde
Brandstationen reddet fra lukning
Vejle Kommune vil lukke Bredsten Brandstation !
Årsmøde mellem lokalsamfund og udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Officielle flagdage 2013
Justitsministeriets oversigt over de officielle flagdage i 2013.
Attraktioner
Vejle Ådal byder på fantastisk natur og gode oplevelser.